Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Iskolánk története

Az intézmény előzményei

Nyírtelek település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fiatal kisvárosa, mintegy 7200 fő lakossal. Nyíregyházától 10 km-re helyezkedik el.  Jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, viszont oktatási intézményei többször átszerveződtek. Évtizedekig két önálló általános iskolája volt a településnek, 1-8. évfolyamon mindkét épületben 2-2 osztállyal.  Nyírtelek település  első iskolájának alapítása 1872-ben történt meg. Az azóta városi címet kiérdemlő település közoktatási életében azonban nagy változások történtek. 2004.július1-jén  a település két különálló oktatási intézményét és az 1979-ben alapított könyvtárat többcélú intézménnyé vonták össze (Nyírteleki Általános Művelődési Központ).

A következő fordulat a 2012.évi CLXXXVIII. törvény megszületése után következett be oktatásunkban, amikor az Országgyűlés a minden gyermek számára azonos esélyeket nyújtó köznevelési rendszer, a feladatellátás szakmai színvonalának emelése, egységessége, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében törvényt alkotott a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami átvételéről. 2013.január 1-jén a Nyírteleki ÁMK megszűnt, s létrejött a Nyírteleki Általános Iskola oly módon, hogy a korábban (2004-ig)  Herman Ottó Általános Iskolának nevezett intézmény épülete ad otthont az alsó tagozatnak, a régi Királytelek Általános Iskolában pedig a felső tagozat működik  .

Sajnos nem volt elegendő diák ahhoz, hogy mindkét épület újra 1-8 osztállyal működjön.

Azóta a legnagyobb problémát ez a „kétlakiság” jelenti – egy intézmény vagyunk 2 teljesen különálló , egymástól mintegy 2,5 km-re lévő épületben . A  megosztottságot a települést átszelő 38-as főút  tovább mélyíti. Földrajzilag is mintegy elkülöníti egymástól a két épületet, megnehezítve az átjárást.

2013- 2017 között több fenntartója volt az intézménynek. Nyírtelek Várostól a KLIK Nyíregyházi Tankerületéhez került , majd 2017.szeptember 1-től a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye vette át. Fenntartónk Palánki Ferenc megyéspüspök Úr , aki új  intézményt alapított  Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek néven.

Új mérföldkőnek számít az intézmény életében 2021. december 01. , amikor átadásra került a felújjított épületrész, és az új tornaterem. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint fenntartó beruházása tette lehetővé, hogy több év után újra egy épületben nevelhetjük-oktathatjuk az 1-8. évfolyamon tanuló diákokat. 

A fenntartónkról a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye honlapján informálódhatnak.

Intézményünkben 2 épületben , 8 évfolyamon 16 osztállyal folyik az oktatás. 31 fő pedagógus , 4 fő nevelést oktatást segítő kolléga (iskolatitkár, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, rendszergazda) foglalkozik a tanulókkal.

 Pedagógia programunk mottója :

„SERVA ORDINEM ET ORDO SERVABIT TE’ ”

„Őrizd meg a rendet és a rend megőriz téged.”

(Kegyes Tanítórend jelmondata)

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai

Iskolánk az általános nevelési-oktatási célok megvalósítása mellett célul tűzte ki tanulói vallásos, az Egyházhoz és a benne élő Krisztushoz hű katolikus nemzedék nevelését. Pedagógiai alapelveinket az intézmény típusa, a helyi társadalmi igények, és az iskola feltételrendszere határozza meg. Ennek megfelelően pedagógiai programunk a következő alapelvekre épül:

 • gyermekközpontúság
 • világnézet,hit-vallás
 • a tudás iránti vágy felkeltése
 • esztétikára való nevelés
 • a „másság” elfogadása
 • testi- lelki egészség.

Oktató-nevelő munkánkat át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: humánum, szeretet, jóság, hit, erkölcs, nemzethez való kötődés, felelősségérzet, kötelességtudat.

Iskolánk egyik legfontosabb alapelve a gyermekközpontúság, melynek feltétele olyan otthonosan működtetett iskola, amelyben jól érzi magát a gyermek, mert alkotó módon vehet részt a tanítás-tanulás folyamatában: ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, alkotásai szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásokba. Mindezek által felkeltjük bennük a tudás iránti vágyat, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy személyiségük egészségesen fejlődhessen.

 Célok:

 • életkori sajátosságok figyelembevétele
 • sikerélményhez juttatás (mindig „gyermek közelben” maradni)
 • a felnőttek iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása (tanár-diák viszony, szülő-gyermek viszony, tanár-szülő viszony)
 • családi tradíciók tiszteletére való nevelés
 • pozitív életvezetés (egészséges életmódra való nevelés)

„Szent Anna! Máriának szülője, Te vagy a példakép.

Kérj mennyben szent kegyelmet,

-Ha kéred megleszen -,

Hogy éljen minden gyermek

Szentül, erényesen.”

 

 • A legfőbb emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek és Jézus életében mutatkoznak meg legteljesebben. Ezért a diákok példaképéül Jézust, az Őt követő szenteket és a ma körülöttünk élő szent embereket kell állítanunk. A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársainkat, úgy, mint saját magunkat.

 Iskolánk igény és lehetőség szerint az alábbi tanórán kívüli foglakozásokat kínálja:

 1. Napközis, tanulószobai foglalkozások.
 2. Sportkörök: tömegsport, kosárlabda, labdarúgás
 3. Szakkörök
 4. Tanulmányi versenyek: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő és nemzetközi versenyek
 5. Kulturális versenyek
 6. Házi bajnokságok különböző sportágak keretében. Sportversenyek.
 7. Iskolai rendezvények: diáknap, gyermeknap, jeles napok (pl. Föld napja, Állatok világnapja, Madarak és Fák napja stb.), ünnepi műsorok, megemlékezések, farsangi mulatság, Adventi forgatag, Mikulás nap, karácsony, gyermeknap, DÖK nap
 8. Erdei iskola, tanulmányi- és osztálykirándulások
 9. Múzeum, kiállítás látogatások, színház és hangverseny látogatások, mozi látogatások.
 10. Iskola előkészítő foglalkozások az óvodásoknak  (iskolacsalogató az első osztályosok beiratkozásáig)
 11. Nyílt tanítási nap felső tagozaton (4. évfolyamból 5-be való átmenet segítése)
 12. Iskolán kívüli fejlesztési módszerek: bekapcsolódás a közéletbe(városi ünnepélyeken való részvétel, helyi újságban való megjelenés)  

Hit- és vallásoktatás- nevelés

Hagyományos programjaink, rendezvényeink:

Szeptember:  Szent Mihály hava

 ̶  Veni Sancte

- Kisboldogasszony ünnepe (szept. 8.)

- Szent Mihály (szept. 29.)

November: Szent András hava

- Mindenszentek, Halottak napja (nov.1-2.)

- Szent Márton katona, püspök ünnepe (nov.11.)

- Árpád-házi Szent Erzsébet napja (nov.19.) -

Adventi előkészület – December:  Karácsony hava

- Szent Miklós püspök, Mikulásvárás (dec. 6.)

- Adventi időszak, karácsonyi készülődés

- Karácsony, Jézus születésének megünneplése

Január- Boldogasszony hava:

- Vízkereszt, házszentelés (jan.6.)

Február:  Böjtelő hava

- Gyertyaszentelő Boldogasszony, gyertyaszentelés (febr.2.)

- Szent Balázs püspök ünnepe, Balázs-áldás (febr. 3.)

- Farsang

Március: Böjtmás hava

- Hamvazószerda, nagyböjti időszak, húsvéti előkészület

- Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.)

- Húsvét vigíliája, Jézus szenvedése (március vagy április)

Május:  Pünkösd hava

-  Pünkösd

Június: Szent Jakab hava

–  Te Deum

Július-Szent Anna hava

- Iskolánk védő szentjének ünneplése július 26 –án Szent Anna.

(kapcsolódás Nyírtelek városnapi rendezvényeihez, a Szent Anna templombúcsúhoz)