Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Iskolánk története

Az intézmény előzményei 

Nyírtelek település Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fiatal kisvárosa, mintegy 7200 fő lakossal. Nyíregyházától 10 km-re helyezkedik el.  Jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, viszont oktatási intézményei többször átszerveződtek. Évtizedekig két önálló általános iskolája volt a településnek, 1-8. évfolyamon mindkét épületben 2-2 osztállyal.  Nyírtelek település  első iskolájának alapítása 1872-ben történt meg. Az azóta városi címet kiérdemlő település közoktatási életében azonban nagy változások történtek. 2004.július1-jén a település két különálló oktatási intézményét és az 1979-ben alapított könyvtárat többcélú intézménnyé vonták össze Nyírteleki Általános Művelődési Központ néven.

 A következő fordulat a 2012.évi CLXXXVIII. törvény megszületése után következett be oktatásunkban, amikor az Országgyűlés a minden gyermek számára azonos esélyeket nyújtó köznevelési rendszer, a feladatellátás szakmai színvonalának emelése, egységessége, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében törvényt alkotott a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami átvételéről. 2013.január 1-jén a Nyírteleki ÁMK megszűnt, s létrejött a Nyírteleki Általános Iskola oly módon, hogy a korábban (2004-ig) Herman Ottó Általános Iskolának nevezett intézmény épülete adott otthont az alsó tagozatnak, a régi Királytelek Általános Iskolában pedig a felső tagozat működött.

Sajnos nem volt elegendő diák ahhoz, hogy mindkét épület újra 1-8 évfolyamon működjön.

A legnagyobb problémát ez a „kétlakiság” jelentette– egy intézmény voltunk két teljesen különálló, egymástól mintegy 2,5 km-re lévő épületben. A  megosztottságot a települést átszelő 38-as főút  tovább mélyítette.  Földrajzilag is mintegy elkülönítette egymástól a két épületet, megnehezítve az átjárást a pedagógusok számára.  2013- 2017 között több fenntartója volt az intézménynek. Nyírtelek Várostól a KLIK Nyíregyházi Tankerületéhez került, majd 2017.szeptember 1-től a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye vette át. Fenntartónk Palánki Ferenc megyéspüspök Úr , aki új  intézményt alapított  Szent Anna Katolikus Általános Iskola néven.

Új mérföldkőnek számít az intézmény életében 2021. december 01., amikor átadásra került a felújított épületrész, és az új tornaterem. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint fenntartó beruházása tette lehetővé, hogy több év után újra egy épületben nevelhetjük-oktathatjuk az 1-8. évfolyamon tanuló diákokat. 

A fenntartónkról a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye honlapján informálódhatnak.

Intézményünkben  8 évfolyamon 14 osztállyal folyik az oktatás. 27 fő pedagógus, 4 fő nevelést oktatást segítő kolléga (iskolatitkár, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, rendszergazda) foglalkozik a tanulókkal. 6 fő gondoskodik az épület tisztaságáról s környezetének rendben tartásáról . A gazdasági feladatokat 1 fő gazdasági vezető látja el. A tanulók, intézményi dolgozók lelki életét pedig 1 fő lelkivezető erősíti.

 Pedagógia programunk mottója: 

„SERVA ORDINEM ET ORDO SERVABIT TE’”

„Őrizd meg a rendet és a rend megőriz téged.”

(Kegyes Tanítórend jelmondata)

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai

Iskolánk az általános nevelési-oktatási célok megvalósítása mellett célul tűzte ki tanulói vallásos, az Egyházhoz és a benne élő Krisztushoz hű katolikus nemzedék nevelését. Pedagógiai alapelveinket az intézmény típusa, a helyi társadalmi igények, és az iskola feltételrendszere határozza meg. Ennek megfelelően pedagógiai programunk a következő alapelvekre épül:

 • gyermekközpontúság
 • világnézet, hit-vallás
 • a tudás iránti vágy felkeltése
 • esztétikára való nevelés
 • a „másság” elfogadása
 • testi- lelki egészség.

Oktató-nevelő munkánkat át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: humánum, szeretet, jóság, hit, erkölcs, nemzethez való kötődés, felelősségérzet, kötelességtudat.

Iskolánk egyik legfontosabb alapelve a gyermekközpontúság, melynek feltétele olyan otthonosan működtetett iskola, amelyben jól érzi magát a gyermek, mert alkotó módon vehet részt a tanítás-tanulás folyamatában: ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, alkotásai szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásokba. Mindezek által felkeltjük bennük a tudás iránti vágyat, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy személyiségük egészségesen fejlődhessen.

 Célok:

 • életkori sajátosságok figyelembevétele
 • sikerélményhez juttatás (mindig „gyermek közelben” maradni)
 • a felnőttek iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása (tanár-diák viszony, szülő-gyermek viszony, tanár-szülő viszony)
 • családi tradíciók tiszteletére való nevelés
 • pozitív életvezetés (egészséges életmódra való nevelés).

„Szent Anna! Máriának szülője, Te vagy a példakép.

Kérj mennyben szent kegyelmet, 

-Ha kéred megleszen -,

Hogy éljen minden gyermek 

Szentül, erényesen.”

 

 • A legfőbb emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek és Jézus életében mutatkoznak meg legteljesebben. Ezért a diákok példaképéül Jézust, az Őt követő szenteket és a ma körülöttünk élő szent embereket kell állítanunk. A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársainkat, úgy, mint saját magunkat. 

 

 

 Iskolánk igény és lehetőség szerint az alábbi tanórán kívüli foglakozásokat kínálja:

 1. Napközis, tanulószobai foglalkozások.
 2. Sportkörök: tömegsport, kosárlabda, labdarúgás.
 3. Szakkörök (idegen nyelvi, művészeti, horgász).
 4. Tanulmányi versenyek: helyi, kistérségi, megyei, országos és nemzetközi versenyek.
 5. Kulturális versenyek.
 6. Házi bajnokságok különböző sportágak keretében. Sportversenyek.
 7. Iskolai rendezvények: diáknap, gyermeknap, jeles napok (pl. Föld napja, Állatok világnapja, Madarak és Fák napja stb.), ünnepi műsorok, megemlékezések, farsangi mulatság, Adventi forgatag, Mikulás nap, karácsony, gyermeknap, DÖK nap.
 8. Egyházi ünnepekről való méltó megemlékezés.
 9. Bekapcsolódás az egyházközségi és egyházmegyei programokba.
 10. Erdei iskola, tanulmányi- és osztálykirándulások.
 11. Múzeum, kiállítás látogatások, színház és hangverseny látogatások, mozi látogatások.
 12. Iskolaelőkészítő foglalkozások az óvodásoknak (iskolába hívogató programsorozat az első osztályosok beiratkozásáig).
 13. Nyílt tanítási nap felső tagozaton (4. évfolyamból az 5.-be való átmenet segítése).

Iskolán kívüli fejlesztési módszerek: bekapcsolódás a közéletbe (városi ünnepélyeken való részvétel, helyi újságban való megjelenés).